Circular Economy Lab – circulair inkopen

Dat circulair inkopen meerwaarde biedt, staat vast. De voordelen zijn lagere kosten, beter leveranciersmanagement, minder afvalmanagement, minder prijsschommelingen en een beter imago doordat het bijdraagt aan het beperken van grondstoffenschaarste en aan een toekomstbestendige economie. Maar hoe kan het meten van economische, milieu- en maatschappelijke effecten bijdragen aan een efficiënte en effectieve circulaire inkoopstrategie?

Deze vraag staat centraal tijdens het vijfde Circular Economy Lab: Circulair Inkopen als aanjager van de Circulaire Economie – zo meten we dat!? Het lab wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de Economic Board Utrecht.

Het doel van het lab is de door de Universiteit Utrecht ontwikkelde meetmethode voor het maatschappelijke, economische en milieueffect van circulair inkopen met u te bespreken en aan uw praktijk te toetsen. Op basis van uw inbreng wordt de methode aangescherpt. Onze ambitie is dat deze methode dé methode wordt voor de BV Nederland.

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur Introductie en kort interview over het EBU Initiatief Circulair Inkopen met Irene ten Dam, programmamanager Groene Economie Economic Board Utrecht door Jacqueline Cramer

20.05 – 20.20 uur Presentatie effectmeetmethode circulair inkopen

Wat is circulair inkopen? Welke meerwaarde wil de regio Utrecht hiermee creëren? Toelichting op de ontwikkelde effectmeetmethode: hoe werkt het en welke economische en maatschappelijke effecten worden gemeten? Voorbeeld aan de hand van een van de pilots. Walter Vermeulen, Associate Professor Duurzame Productie & Consumptie Universiteit Utrecht gevolgd door discussie o.l.v. Jacqueline Cramer met Walter Vermeulen en de zaal.

20.30 – 21. 15 uur Interactieve paneldiscussie circulair inkopen

Thea Smid-Verheul, inkoopstrateeg/programmamanager inkoopprofessionalisering Gemeente Utrecht Mandy Willems, senior programma-adviseur Rijkswaterstaat Het panel van experts gaat onder leiding van Jacqueline Cramer in discussie met elkaar en de zaal over de gepresenteerde effectmeetmethode voor circulair inkopen. Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan bod: Wat is de reactie van de panelleden op de gepresenteerde meetmethode? Hoe kan deze meetmethode op strategisch niveau sturend zijn op het aanbestedingsproces? Hoe werkt de methode motiverend om met circulair inkopen aan de slag te gaan?

21.15 – 21.55 uur Interactieve discussie met aanwezige bedrijven

Onder leiding van Jacqueline Cramer worden aanwezige vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die circulair produceren / ondernemen gevraagd naar hun visie op circulair inkopen. Welk economisch en maatschappelijk effect creëren of verwachten zij van hun productgroep(en) die volgens circulaire principes geproduceerd en geleverd worden? Ziet men deze effecten terug in de gepresenteerde meetmethode? Hoe vertaalt de meetmethode zich naar de inkooppraktijk?

21.55 uur Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00 Netwerkborrel

Achtergrond EBU initiatief

Het lab is onderdeel van het initiatief circulair inkopen van de Economic Board Utrecht. Dit initiatief heeft als doel het stimuleren van de circulaire economie. Zo hebben gemeente Amersfoort, Utrecht, Woerden en de provincie Utrecht zich al gecommitteerd aan dit initiatief met de ambitie in 2020 10% circulair in te kopen. Dit staat gelijk aan een marktimpuls van 100 miljoen euro per jaar.

Doelgroep

Genodigden voor deze bijeenkomst zijn inkoopprofessionals, de overheden die deelnemen aan het initiatief circulair inkopen, geïnteresseerde overheden, ondertekenaars van de Green Deal Circulair Inkopen, Green Deal-team circulair inkopen, leveranciers en geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en  maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor circulair inkopen.

Links